UBEZPIECZENIE NNW

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Celem ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest udzielenie Klientom ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zaistnienia zdarzenia jakim jest nieszczęśliwy wypadek, powstały w związku z płetwonurkowaniem.

Umowy ubezpieczenia NNW dla płetwonurków zawierane są w zakresie ograniczonym do wypadków związanych z płetwonurkowaniem, z możliwością rozszerzenia zakresu ochrony o wypadki powstałe w życiu prywatnym i pracy zawodowej.

Możliwe jest zawarcie ubezpieczenia na okres roku, lub jako ubezpieczenie krótkoterminowe.

Umowa ubezpieczenia zapewnia wypłatę następujących świadczeń podstawowych:

 • z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że świadczenie z tytułu śmierci wypłacane jest również w przypadku, gdy Ubezpieczony w wyniku zaginięcia został uznany za zmarłego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Umowa ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w pakiecie dla płetwonuków może być zawarta na jedną z czterech sum ubezpieczenia (do wyboru przez klienta):

 • 10.000 zł
 • 30.000 zł
 • 50.000 zł
 • 100.000 zł

 Zwracamy uwagę, na ograniczenia możliwości zastosowania sum ubezpieczenia w niektórych wariantach. Nie jest możliwe zawarcie ubezpieczenia na sumę ubezpieczenia:

 • 10.000 zł w Wariancie III
 • 100.000 zł w Wariancie II

Umowa ubezpieczenia moze być zawarta w jednym z trzech wariantów ubezpieczenia, różniących się sposobem orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu.

 1. Wariant I (system świadczeń proporcjonalnych)
 2. Wariant II (system świadczeń progresywnych)
 3. Wariant III (system świadczeń stałych)

Wariant I - zapewnia wypłatę świadczeń w wysokości określonej procentem sumy ubezpieczenia, odpowiadającej orzeczonemu przez lekarza orzecznika EH, procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wariant ten skierowany jest do klientów, którym zależy na otrzymaniu świadczenia proporcjonalnie do doznanego trwałego uszczerbku na zdrowiu - zarówno w przypadku niewielkiego jak i znaczącego usczerbku na zdrowiu.

Wariant II- skierowany jest głównie do klientów, którzy sa mniej zainteresowani wysokim świadczeniem w przypadku niewielkiego uszczerbku na zdrowiu, natomiast zależy im na wysokim świadczeniu w przypadku orzeczonego wysokiego uszczerbku na zdrowiu. W wariancie tym możliwe jest uzyskanie świadczenia przekraczającego wysokością sumę ubezpieczenia.

Wariant III - skierowany jest do klietnów, którym głownie zależy na wypłacie świadczenia w przypadku poważnych uszkodzeń ciała, często uniemożliwiających wykonywanie pracy zarobkowej. Świadczenie ma w części zrekompensować utratę możliwości zarobkowania.

Koszt ubezpieczenia NNW

 

Umowę ubezpieczenia można rozszerzyć o świadczenia dodatkowe (do wyboru przez klienta):

 • zasiłek dzienny z tytułu czasowej, pełnej niezdolności do pracy lub nauki - w wysokości 0,15% sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności do pracy (nauki). Zasiłek dzienny przysługuje od 10 dnia po wypadku, a jeżeli niezdolność do pracy (nauki) trwa co najmniej 30 dni - od następnego dnia pod wypadku, nie dłużej jednak niż przez okres 90 dni od daty wypadku
 • zwrot kosztów leczenia - pod warunkiem, że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku - do wysokości 20% sumy ubezpieczenia. Za koszty leczenia, zgodnie z definicją zawartą w OWU, uważa się koszty poniesione na badania i zabiegi ambulatoryjne oraz operacyjne, pobyt w placówce służby zdrowia, jak również zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych. Z przedmiotowego świadczenia nie są pokrywane koszty dojazdu do placówek medycznych oraz koszty rehabilitacji. Przy wypłacie świadczenia Ubezpieczyciel potrąca udział własny ubezpieczonego w wysokości 30% wypłacanego świadczenia.
 • jednorazowe świadczenie z tytułu utraty zdolności do wykonywania pracy - w wysokości 100% sumy ubezpieczenia ustalonej odrębnie w umowie. Podstawą wpłaty świadczenia z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy jest orzeczenie lekarza orzezcznika ZUS stwierdzające trwałą niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.
 • dzienne świadczenie szpitalne - w przypadku trwającego co nejmniej 72 godziny pobytu Ubezpieczającego w szpitalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w następstwie nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową - w wysokości 0,15% sumy za każdy dzień pobytu w szpitalu. Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, jednak nie dłużej niż za okres 90 dni. Dzienne świadczenie szpitalne nie obejmuje pobytu ubezpieczającego we wszelkiego rodzaju sanatoriach, szpitalach uzdrowiskowych, ośrodkach rehabilitacyjych, domach opieki lub hospicjach.
 • zwort kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych, pod warunkiem, że zostałyu one poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku - do wysokości 5% sumy ubezpieczenia. Koszty leczenia oraz rehabilitacji zwracane są wyłącznie w przypadku, gdy są niezbędne z medycznego punktu widzenia (bez względu na to, czy mogły być pokryte z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeń społecznych) oraz zostały poniesione na terytorium RP. Koszty leczenia oraz koszty rehabilitacji są zwracane na podstawie oryginałów rachunków. 

Nie ma możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia wyłącznie w zakresie świadczeń dodatkowych.

Za opłatą dodatkowej składki, zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć o następstwa zawałów serca i udarów mózgu.