OC PŁETWONURKA

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z czynnościami życia prywatnego. (Za czynności życia prywatnego uważa się między innymi czynności związane z uprawianiem sportu, w tym płetwonurkowania a także czynności związane z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi, użytkowaniem domu, garażu lub innej nieruchomości, posiadaniem zwierząt domowych, wyłączając niektóre rasy psów, posiadaniem pasiek dla celów niehandlowych, rowerów i sprzętu pływającego).

 

Czas ochrony

12 miesięcy


Zakres terytorialny

Cały świat z wyłączeniem USA i Kanady


Zakres ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego i jego osób bliskich, stale zamieszkujących i prowadzących z Ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe, za szkody wyrządzone osobom trzecim.
Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.

Ponadto zakres ubezpieczenia OC Płetwonurków pokrywa:

 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczonym w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody
 • niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą. Powyższe koszty Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę gwarancyjną
 • niezbędne koszty podjęte przez Ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli te środki były właściwe, chociaż okazały się bezskuteczne (w ramach sumy gwarancyjnej)


Wkład własny

W umowie ubezpieczenia wprowadza się wkład własny Ubezpieczonego dla szkód w mieniu w wysokości 400,00 PLN


Sumy ubezpieczenia

Suma gwarancyjna (PLN) Składka
50.000 30,00
100.000 40,00
200.000 50,00

 

Zwyżki składki

 • za rozłożenie składki na dwie równe raty - 5%
 • za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone przez pomoc domową zatrudnioną przez Ubezpieczonego - 10%
 • za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody związane z wyczynowym uprawianiem sportu - 10%
 • za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody związane z amatorskim uprawianiem narciarstwa - 20%
 • za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody związane z użyciem broni palnej - 20%
 • za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone przez psy (niektóre rasy) - 30%
 • za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody związane z uprawianiem płetwonurkowania sportowego, uczestniczeniem przez płetwonurków w ekspedycjach - 50%
 • za rozszerzenie zakresu terytorialnego ochrony o USA i Kanadę - 100%


Zniżki składki

 • za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia - za każdy rok 5% zniżki, przy czym maksymalna zniżka z tego tytułu wynosi 15%
 • za zawarcie łącznie dwóch z czterech ubezpieczeń w ramach pakietu Ubezpieczeń dla Płetwonurków - 10%
 • za zawarcie łącznie trzech z czterech ubezpieczeń w ramach pakietu Ubezpieczeń dla Płetwonurków - 15 % wskazanej

Łączną zniżkę lub zwyżkę składki oblicza się metodą iloczynowi.
Minimalna składka niezależnie od sumy gwarancyjnej oraz zastosowanych zniżek i zwyżek wynosi 12,00 PLN.