OC INSTRUKTORA / PRZEWODNIKA PŁETWONURKOWANI

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna instruktorów płetwonurkowania i/lub przewodników nurkowych za szkody na osobie lub mieniu powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych.

 • Za instruktora płetwonurkowania uważa się osobę posiadającą kwalifikacje uprawniające do prowadzenia szkoleń nurkowych oraz certyfikat instruktorski nadany przez organizację nurkową, a w przypadku płetwonurkowania sportowego osobę posiadającą kwalifikacje trenera lub instruktora o specjalności płetwonurkowanie sportowe.

 • Za przewodnika nurkowego uważa się płetwonurka posiadającego potwierdzone certyfikatem organizacji nurkowej uprawnienia do organizowania nurkowania i prowadzenie grup nurkowych pod wodą, wykonującego te czynności w celach zarobkowych lub odbywającego staż w charakterze asystenta instruktora.

 • za czynność zawodową uważa się działanie lub zaniechanie związane z wykonywaniem czynności instruktora płetwonurkowania i/lub przewodnika nurkowego oraz czynności dodatkowych (tj. sternika motorowodnego, jachtowego, ratownika wodnego, osoby obsługującej zbiorniki wysokociśnieniowe, sprężarki, mieszalniki gazów) potwierdzonych świadectwami ukończenia właściwych szkoleń, wydanymi przez właściwe organizacje i urzędy, o ile ich wykonywanie odbywa się w ramach czynności zawodowych instruktora i/lub przewodnika nurkowego.

Czas ochrony

12 miesięcy

Zakres terytorialny

Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.

Ponadto zakres ubezpieczenia OC Instruktorów Płetwonurkowania i Przewodników Nurkowych pokrywa:

 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczonym w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,

 • niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą. Powyższe koszty Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę gwarancyjną

 • niezbędne koszty podjęte przez Ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli te środki były właściwe, chociaż okazały się bezskuteczne (w ramach sumy gwarancyjnej)

Wkład własny

W umowie ubezpieczenia wprowadza się wkład własny Ubezpieczonego dla szkód w mieniu w wysokości 400,00 PLN

Sumy ubezpieczenia

 

INSTRUKTOR PŁETWONURKOWANIA

Suma gwarancyjna (PLN)

Składka (PLN)

100.000

200,00

200.000

300,00

500.000

500,00

 

PRZEWODNIK NURKOWY

Suma gwarancyjna (PLN)

Składka (PLN)

100.000

100,00

200.000

200,00

 

Zwyżki składki

 • za rozłożenie składki na dwie równe raty - 5%

 • za rozszerzenie zakresu terytorialnego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem USA i Kanady - 25%

 • za rozszerzenie zakresu terytorialnego ochrony o USA i Kanadę - 150%

 • za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności zawodowych instruktora płetwonurkowania i/lub przewodnika nurkowego płetwonurków uprawiających płetwonurkowanie sportowe i/lub rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności zawodowych instruktora płetwonurkowania i/lub przewodnika nurkowego podczas ekspedycji - 50%

Zniżki składki

 • za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia - za każdy rok 5% zniżki, przy czym maksymalna zniżka z tego tytułu wynosi 15%

 • za zawarcie łącznie dwóch z czterech ubezpieczeń w ramach pakietu Ubezpieczeń dla Płetwonurków - 10%

 • za zawarcie łącznie trzech z czterech ubezpieczeń w ramach pakietu Ubezpieczeń dla Płetwonurków - 15%

 • za ubezpieczenie grupowe min. 5 osób - zniżka 10%, powyżej 10 osób - 20%