NNW W TRAKCIE SZKOLENIA

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą, powstałych w związku z płetwonurkowaniem.

 Czas ochrony

Ubezpieczenie krótkoterminowe (do 15 dni)

 Zakres terytorialny

Cały świat

Wariant ubezpieczenia

System świadczeń proporcjonalnych - wariant ten zapewnia wypłatę świadczeń w wysokości określonej procentem sumy ubezpieczenia, odpowiadającej orzeczonemu przez lekarza orzecznika Ergo Hestia, procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wariant ten jest skierowany do osób, którym zależy na otrzymaniu świadczenia proporcjonalnie do doznanego uszczerbku na zdrowiu - zarówno w przypadku niewielkiego, jak i znaczącego uszczerbku na zdrowiu.

 Świadczenia podstawowe

Umowa ubezpieczenia zapewnia wypłatę:

  • z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od daty jego wystąpienia - 100%,

  • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu; w przypadku uszczerbku w wysokości 100% - pełną sumę ubezpieczenia określoną w umowie; w przypadku uszczerbku częściowego - procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu,

  • zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów pod warunkiem, że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku - do 25% sumy ubezpieczenia, jednakże nie więcej niż do kwoty 2000 PLN (zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów nie może przekroczyć kwoty 200 PLN na każdy ząb),

  • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów pod warunkiem, że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku - do 25% sumy ubezpieczenia, jednakże nie więcej niż do kwoty 2000 PLN

  Suma ubezpieczenia
  10.000 30.000 50.000 100.000
  Składka od osoby w PLN za okres do:
Zakres świadczeń 3 dni 7  dni 15 dni 3 dni 7 dni 15 dni 3 dni 7 dni 15 dni 3 dni 7 dni 15 dni
Zdarzenia wyłącznie nurkowe (tylko w czasie akcji nurkowej tj. od momentu wejścia do wody do  momentu wyjścia z wody) 8 10 15 23 30 45 33 44 66 66 88 132
Wszystkie zdarzenia nurkowe oraz w życiu prywatnym i zawodowym* 11 15 23 34 45 68 50 66 99 99 132 198

 

 

*Sublimat: 10.000 PLN na zdarzenia związane z wykonywaniem czynności zawodowych (z wyłączeniem czynności ratowniczych-nurkowych straży pożarnych zawodowych i ochotniczych) oraz sportów (z wyłączeniem płetwonurkowania).

 

Świadczenia dodatkowe

Umowę ubezpieczenia można rozszerzyć o:

  • Zasiłek dzienny z tytułu czasowej, pełnej niezdolności do pracy lub nauki - w wysokości 0,15% sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności do pracy (nauki). Zasiłek dzienny przysługuje od 10 dnia po wypadku, a jeżeli niezdolność do pracy (nauki) trwała co najmniej 30 dni - od następnego dnia po wypadku, nie dłużej jednak niż przez okres 90 dni od daty wypadku.

  • Zwrot kosztów leczenia - pod warunkiem, że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku - do wysokości 20% sumy ubezpieczenia.